Hur man sågar hydroseed: Tips från proffsen om hydroseedning

Hur man sågar hydroseed - Tips om hydroseeding från proffsen

Om du letar efter ett snabbt och effektivt sätt att så ett stort område, få en frodig, grön och hälsosam gräsmatta eller återställa vegetationen i ett område som har störts av byggnadsarbeten eller skogsbränder, har du antagligen redan sett hydroseeding, eller hydromulching som det också kallas, på din radar. 

Det är lätt att förstå varför - hydrosåning är snabbt och kostnadseffektivt och ger tillförlitliga och konsekventa resultat. 

Processen för vattensådd

Hydroseeding-processen används för att täcka ett stort område med en blandning av frön, vatten och gödningsmedel för att stabilisera jorden, anlägga en gräsmatta eller plantera ett stort område snabbt. Processen drivs av en hydroseeder, som är en utrustning som lagrar och distribuerar "slurryn" (kombinationen av frön, gödningsmedel och vatten). 

Enkel hydroseeding kan göras av husägare som hyr den nödvändiga utrustningen eller av branschfolk. Hydroseeding kan användas för små projekt, t.ex. gräsmattor i bostäder, eller storskaliga byggprojekt, t.ex. motorvägsutbyggnad och återplantering av vegetation vid skogsbränder. Precis som med alla andra metoder fungerar hydrosåningsprocessen bra i vissa situationer, men inte i andra.  

Hur man gör hydroseed: En steg-för-steg-guide

I den här guiden går vi igenom de steg som du måste ta för att göra hydroseeding rätt, första gången. Om du vill ha ett konsekvent resultat som ser bra ut och håller bra, se till att du inte hoppar över något steg i processen, även om det kan vara frestande om du har ont om tid. 

1. Välj rätt tidpunkt för vattensådd för ditt klimat

Våren och hösten anses vara de bästa tiderna på året för att så hydroseed för att få ett bra resultat. Dessa tider på året ger i allmänhet mildare och fuktigare miljöer som är gynnsamma för att hydrofröna ska kunna etablera sig och växa bra. Eftersom somrarna däremot tenderar att vara varmare och torrare kan det vara svårare att så hydroseed på sommaren. 

Efter hydroseeding behöver fröna mycket vatten. Detta gör våren till en bra årstid för vattensådd, eftersom det tenderar att regna under en stor del av säsongen. Som med alla typer av plantering måste du vara mycket medveten om vädret kring den tidpunkt då du vill hydroså - frost kan vara hårt mot gräsfrö, vilket gör att fröna blir långsammare och ibland till och med dödas, så se till att du planerar att hydroså tillräckligt sent på våren så att frost inte är troligt. 

Om du gör höstsåning med vattenkraft, så länge du gör det 45 dagar före den första förväntade frosten, kan du göra det med bra resultat, särskilt om du använder gräsfrö från svala säsonger, som t.ex. hög- eller finfiberskallra.

Hydrosåning på sommaren är populärt, men kräver mer underhåll och vatten än andra årstider. Du måste se till att de nyligen hydroseedade områdena har gott om vatten och lämplig dränering för att hantera eventuell avrinning och undvika att det bildas vattensamlingar. Eftersom somrarna kan vara varma och torra är det ofta dyrare att hydrosås under dessa månader eftersom du sannolikt kommer att spendera mer pengar på vatten för att hålla området tillräckligt fuktigt för att fröna ska slå rot än vad du skulle göra på våren eller hösten. 

2. Testa din jord

Om du har försökt plantera i ett område tidigare utan framgång är det särskilt viktigt att testa jorden. Även om du planerar att hydroså ett område som verkar stödja vegetationen bra kan ett jordtest hjälpa dig att välja gödsel och tillsatser när det gäller din slam. 

Till exempel: Du kan välja ett gödselmedel med en hög kompostblandning, eller bestämma dig för att plantera en marktäckare som borage för att hjälpa till att skapa bättre kvävenivåer i området innan du sått hydroseed. Kväve är särskilt viktigt för att gräset ska växa tjockt, frodigt och grönt, så att upptäcka eventuella problem med ett jordtest kan spara dig mycket tid längre fram. 

Jordprovssatser finns i de större järnaffärskedjorna, och du kan också hitta jordprovstjänster i ditt område för mer exakta och djupgående resultat. 

3. Välj dina frön

Rätt sorts utsäde för ditt hydroseedingprojekt varierar ofta beroende på klimat, terräng, projekt och önskat resultat. Om du till exempel vill ha en frodig, grön gräsmatta på en golfbana eller en idrottsplats, kommer du förmodligen att välja andra frön än om du planterar täckgrödor för erosionskontroll vid motorvägsbyggen. 

Det finns många gräsvarianter att välja mellan, eftersom hydroseeding i sig inte kräver någon speciell sorts utsäde. Vanligt förekommande gräsväxter som hydrosåsas är sorter som blågräs, fescues (bra för en golfbana), råg, bahia- och bermudagräs samt gräs som är inhemska för det område du arbetar i. Även marktäckande grödor som vicker (bra för erosionskontroll) eller vildblommor kan användas i en hydroseeder, och små buskar kan anpassas för en hydroseeding-liknande process som kallas "sprigging". 

4. Överväga om det behövs klistermedel eller andra tillsatser.

När du har valt rätt frö eller frön för ditt projekt är det dags att bestämma vilka tillsatser du behöver i din uppslamning. Tillsatser för vattensådd omfattar ofta kemikalier som kallas för tackifieringsmedel och som hjälper fröna att stanna på plats när de väl har applicerats. Gödselmedel tillsätts också till slammet för att hjälpa fröna att etablera sig och förbruka mindre vatten när de gör det. 

Vid vattensådd på en brant sluttning eller vall krävs det nästan alltid att man använder en vidhäftningsmedel för att hjälpa fröna att etablera sig väl i terrängen. Om du planterar i ett område som drabbas av kraftig avrinning eller erosion är det också bra att använda tackifiers för att etablera gräs och rotsystem som hjälper till att stabilisera jorden. 

Färgämnen, vanligen gröna, tillsätts också ofta till hydroseeding slurry för att hjälpa till att styra appliceringsprocessen. Om du ska så ett stort område är färgämne ett bra sätt att hjälpa till med att applicera utsädet på ett enhetligt och konsekvent sätt, vilket bidrar till att skapa jämnare och bättre resultat.  

5. Förbered marken

Nu är det dags att fundera över hur marken du ska så. Är marken extremt hård eller kompakt? På en byggarbetsplats, där tunga maskiner kan ha skapat en cementliknande yta, etablerar sig utsädet bättre om marken inte är kompakterad. På samma sätt kan marken vara ojämn eller sluttande och behöva graderas för att det färdiga landskapet ska se ut som du vill ha det. 

Om du lär dig hur du förbereder marken för hydroseeding kan du ge dina frön den bästa starten och se till att du inte behöver så om eller besöka områden på nytt för att få en enhetlig och konsekvent plantering. Genom att rensa, luckra, jämna ut och kratta ser man till att marken är så mottaglig som möjligt för vattensåddsprocessen.

6. Förbered hydroseedern

Nästa steg i processen är att göra maskinen klar. Om du ska utföra hydrosåningen själv är det viktigt att förbereda maskinen och lära dig hur man använder en hydrosåmaskin. Om hydrosåmaskinen har förvarats över vintern bör du se till att du avvintrar hydrosåmaskinen genom att återansluta batteriet om det har varit stuvat, liksom eventuella ventilanslutningar. Du kan också behöva återkoppla slangrullen om den har varit bortkopplad. Om du är osäker på något av dessa steg kan du alltid läsa hydrosåmaskinens bruksanvisning. Många bästa metoder för hydroseeding rekommenderar också att smörjpunkterna smörjs innan du påbörjar ett hydroseedingprojekt. 

7. Ladda hydrosåmaskinen

Innan du börjar ladda hydroseedertanken ska du slå på utrustningen för att låta den värmas upp. När den har körts en stund och under resten av uppvärmningsperioden kan du börja fylla på vatten i tanken. Beroende på din hydroseedermodell kan du räkna med att fylla på cirka 50 gallon vatten. 

När tanken är full ska du rensa alla ledningar för att spola bort gammalt skräp och förhindra andra problem med igensättning. När vattennivån har nått under omrörarens axel ska du vända om på omrörarens position INNAN du fyller på material.  

Fyll på material i rätt ordning, i allmänhet sås först, och enligt produktens specifikationer för bästa möjliga resultat vid vattensådd. Efter utsädet läggs mulch till, följt av gödsel. Färgämnen eller vattenhållande medel kan tillsättas i detta skede, och därefter kan man tillsätta tackifieringsmedel för att förhindra avrinning. 

Materialen i tanken ska vara väl blandade innan du börjar applicera. Det kan vara nödvändigt att vrida omrörarens läge från framåt till bakåt flera gånger innan blandningen är helt uppslängd. När önskad konsistens har uppnåtts ska du se till att omröraren står i framåtläge. 

8. Spraya hydroseed

När din utrustning är redo för hydroseed är du redo att börja spruta. Beroende på vilken hydroseeder du använder kan du spruta från slangen eller från tornet. (Mindre vattensåmaskiner har normalt inget tornalternativ.) Bestäm i förväg varifrån du ska spruta så att du kan se till att alla dina ventiler är rätt placerade för den metod du valt. 

Innan du börjar spruta måste du dessutom sänka hastigheten på omröraren. De flesta hydrofröomrörare har hastigheter för att blanda slam och transportera den till arbetsplatsen för att säkerställa att blandningen är konsekvent. När du sprutar aktivt kommer denna inställning dock vanligtvis att vara för hög. Du ska kunna se hur slammet blandas, men det ska inte skvalpa eller sprutas ut ur tanken. Det är alltid bäst att följa instruktionerna i manualen för sprutning. När du är klar täcker du marken jämnt med flytgödseln. 

9. Skötsel och underhåll av hydroseed

För att sköta din hydrosåade gräsmatta krävs konsekvent och jämn vattning för att fröna ska kunna gro och slå rot. Omedelbart efter det att hydroseedprocessen är klar ska du se till att området är fuktigt, men se till att det inte finns några områden som är kraftigt mättade eller har stående vatten.

Om du bor i ett område där du kan förvänta dig regelbunden nederbörd under perioden efter att du har gjort hydroseed, räcker det troligen för att ge dina frön en bra start. Om du har hydrosått under sommar- eller höstmånaderna kan du behöva vattna området antingen med en slang eller ett sprinklersystem regelbundet för att se till att marken är tillräckligt fuktig för att fröna ska kunna växa. Frekvent, lätt vattning fungerar i allmänhet bäst för att hjälpa till att ge din vattensådd bästa möjliga start. 

Kontrollera regelbundet det hydrosåade området för att se till att det behåller fukten och att du inte ser några tecken på överdriven avrinning eller vattenansamling. Det är också bäst att hålla gångtrafik borta från området för att fröna ska kunna etablera sig utan störningar. 

Hur man tar hand om Hydroseed

Att förstå hur man tar hand om hydroseed är en viktig del för att se till att din hydroseed har de bästa förutsättningarna för att lyckas. Här är några bästa metoder för att se till att fröna är friska och har en rik grund för tillväxt.

Bevattningsschema för ny vattensådd

Det är viktigt att lära sig hur man vattnar nya hydrofröer, eftersom fuktnivåerna kan avgöra hur snabbt och hur väl fröna slår rot och etablerar sig. Att upprätta ett konsekvent bevattningsschema för ny vattensådd är ett effektivt sätt att upprätthålla konsekventa fuktnivåer, och de två första veckorna efter att vattensådden applicerats är särskilt viktiga.  

Börja vattna området efter att den första hydroseed-applikationen har torkat - detta sker vanligtvis över natten. När du vattnar ska du använda en slang med lätt sprutning för att undvika att skapa övermättade områden. På samma sätt ska du med sprinkler se till att området täcks så jämnt som möjligt av sprutvattnet, och se efter om det finns områden där vatten kan samlas och justera vid behov. 

Beroende på vädret i området efter hydroseeding är en allmän tumregel att vattna området i cirka 10-20 minuter, 2-3 gånger per dag. Detta kan ibland minskas till endast en gång dagligen om området är varmt, inte hett och torrt, eller varannan dag om temperaturen är svalare och marken är naturligt mer fuktig. Om det regnar tillräckligt mycket för att hålla området jämnt fuktigt kan man hoppa över vattningen. 

Det viktigaste är att inte låta området torka ut mellan vattningarna och att inte överbevattna området så att fröna drunknar. 

När ska man klippa efter hydroseeding?

Vänta tills gräset har vuxit mellan 3 och 4 tum högt innan du klipper din nyinsådda gräsmatta för första gången. Detta tar vanligtvis 3-4 veckor. Du kommer vanligtvis att se groddar inom 7-10 dagar efter sådd, beroende på frötyp, klimat och rådande temperaturer. 

Se till att gräsklipparen också är inställd på rätt höjd så att du bara klipper bort ungefär den översta ⅓ av gräset - det hjälper till att få igång tillväxten och hjälper gräset att fylla ut de områden som inte har etablerat sig lika bra som andra. 

Gödselmedel

Vänta cirka 30 dagar efter att hydroseed har applicerats för att tillsätta ytterligare gödsel. Välj en tidpunkt när gräset är relativt torrt och vattna sedan grundligt när gödseln har applicerats. Leta efter gödselmedel som är avsedda för nytt gräs som startgödsel, gödselmedel som erbjuder en formel med långsam frisättning eller som är välbalanserade. Se också till att du läser instruktionerna om hur du ska applicera det gödningsmedel du väljer och följ rekommendationerna. I allmänhet kan gödsling av din nya gräsmatta efter etableringen göras en gång per säsong utom på vintern, eller cirka tre gånger per år.

Bekämpning av ogräs

Undvik att använda ogräsbekämpningsmedel eller herbicidprodukter på din nya gräsmatta med hydroseed under minst 3-4 månader. Du vill ge gräset gott om tid att etablera sig innan du använder några ogräsbekämpningsmetoder. När gräset har vuxit in väl och etablerat sig kan du välja en ogräsbekämpningsprodukt som är avsedd för nytt gräs. 

Vanliga frågor om vattensådd

Är hydroseeding säkert?

Ja, hydroseeding är en säker, giftfri och effektiv metod för att plantera och etablera nytt gräs. Eftersom inga starka kemikalier används i processen är hydroseeding säkert att använda i närheten av barn och djur. 

Kommer hydroseed att tvättas bort?

Om jorden har förberetts på rätt sätt och inte är kompakt kommer hydroseed i allmänhet inte att spolas bort efter applicering. Om marken däremot inte har avkompakterats eller förberetts finns det en risk för att kraftiga regn delvis sköljer bort fröna om regnet inträffar direkt efter det att hydrosåningen har avslutats. Tackifiers kan bidra till att minska risken för att utsädet tvättas bort.

Hur länge efter hydroseeding kan du gå på den?

Det är bra att hålla sig borta från en nyligen hydrosådd gräsmatta tills gräset har etablerat sig - det tar ungefär fem veckor. Håll så mycket du kan husdjur och vilda djur borta från området också, ett nätstängsel eller annan barriär kan hjälpa till att förhindra oönskad fotgängartrafik i området åtminstone tills fröna kan etablera sig. 

Hur länge kan hydroseed klara sig utan vatten?

Ny hydroseed kan klara sig utan vatten i högst en dag, men detta är mycket väderberoende. Det är viktigt att hålla den nyplanterade hydrofröna fuktig för att fröna ska kunna gro och etablera sig och i slutändan ge dig en frodig, grön gräsmatta. Om vädret är svalt och fuktigt, som på våren, kanske du inte behöver vattna allt eller kan klara en dag eller två utan att vattna, men du måste ändå kontrollera området för att se till att det är tillräckligt fuktigt varje dag. 

Hur lång tid tar det för hydroseed att växa?

I genomsnitt tar det mellan 5 och 7 dagar att grodda hydrofröna. Groddtiden beror på frötyp och klimat, så om vädret är milt och blött kan groddningen ta kortare tid. Om vädret däremot är torrt och svalt tar groddningen längre tid än genomsnittet. Du kan vanligtvis förvänta dig en full gräsmatta som kan beträdas inom 5 veckor.

När är den bästa tiden för att så hydroseed?

Våren och hösten är vanligtvis de bästa tiderna på året för att så hydroseed, och båda har sina egna fördelar. Nyckeln till en lyckad hydroseeding är att se till att den tid du väljer är relativt mild och fuktig, på så sätt får du så mycket hjälp från moder natur som du rimligen kan förvänta dig för att få en snygg gräsmatta. Hydroseeding på våren kan göras efter att risken för frost har försvunnit, och hydroseeding på hösten kan göras innan den första frosten väntas. 

Hur ofta ska hydroseed vattnas?

Planera att vattna ny hydroseed 2-3 gånger om dagen i ungefär 10-20 minuter. Även om detta schema återigen beror på vädret vill du se till att de nya fröna är konstant fuktiga. Om vädret är varmare och torrare kan du behöva vattna upp till fyra eller fem gånger per dag, och mindre om vädret är mildare. Håll ett öga på temperaturerna och kontrollera regelbundet området för att se om det finns både torra områden och områden där vatten kan samlas eller samlas. Om du har stående vatten är det en indikation på att du kanske vattnar för mycket eller att du har ett dräneringsproblem.  

Kan man så hydroseed över befintligt gräs?

Hydroseeding över befintligt gräs rekommenderas i allmänhet inte. Om du behöver fylla ut områden i en befintlig trädgård kan en metod som kallas översåning användas mer framgångsrikt. Översåning görs vanligtvis med en maskinell kratta och handsåning. Om du behöver hydrosås över befintligt gräs kan det fungera, men slamblandningen måste ha rätt konsistens för att inte döda det befintliga gräset, vilket ofta är den största risken du tar när du hydrosås över etablerat gräs. 

Takeaway

Är hydroseeding rätt för dig? Eftersom det är vanligt att hyra hydroseeding och processen är effektiv när det gäller att starta frodiga, gröna gräsmattor, kan hydroseeding vara en bra lösning för att förbättra landskapsarkitektur eller för att förbättra kommersiella projekt. Förstå hur hydroseeding står sig jämfört med andra metoder för sådd genom att titta på vår sida med kalkylator för hydroseedingkostnader - vanligtvis för kostnaden per kvadratfot är hydroseeding en av de mest kostnadseffektiva metoderna du kan använda. 

Om du vill veta mer om hydroseeding eller om du vill få svar på andra frågor du kan ha om hur man hydroseed, kontakta våra experter redan idag.

Ron Ciolfi

Ron har varit verksam inom den gröna branschen sedan 1999 och är certifierad yrkesutövare inom erosion och sedimentkontroll (CPESC). Innan han började arbeta på Finn arbetade Ron på en utrustningsåterförsäljare som inte bara sålde Finn-utrustning utan också specialiserade sig på förnödenheter och material för erosionskontroll. Under sina mer än 20 år i branschen har Ron kunnat lära sig olika erosionskontrolltekniker från sina kollegor och kunder, och han delar gärna med sig av denna kunskapsrikedom för att hjälpa sina kunder att lyckas.
Bark- och mulchblåsning 101: En person håller en gul slang och sprider barkmulch på en lekplats med hjälp av en Finn Bark Blower.

Blåsning av bark och mulch 101

11 juli 2022

Ett av de bästa sätten att förbättra jordens sammansättning, förhindra erosion och förbättra estetiken i ett landskapsprojekt är att använda bark- och mulchblåsning. För våra syften är bark och mulchblåsning i praktiken samma sak och kan i allmänhet användas omväxlande. Bark och mulch är båda utmärkta alternativ för att förhindra ogrästillväxt och invasion, förbättra jordkvaliteten...

hydroseed vs sod vs gräsfrö vilket är bäst? En person sågar en gräsmatta med hjälp av en Finn hydroseeder.

Hydroseed vs. gräsmatta vs. gräsfrö

11 juli 2022

Om du ska anlägga en gräsmatta från grunden har du förmodligen stött på de tre vanliga metoderna för sådd: gräsmatta, gräsfrö och vattensådd. För att avgöra vilket som är det bästa valet för din trädgård kan du ställa dig några frågor innan du börjar och bekanta dig med varje process så att du kan göra rätt val...

Hur man sågar hydroseed - Tips om hydroseeding från proffsen

Hur man sågar hydroseed: Tips från proffsen om hydroseedning

18 maj 2022

Om du letar efter ett snabbt och effektivt sätt att så ett stort område, få en frodig, grön och hälsosam gräsmatta eller återställa vegetationen i ett område som har störts av byggnadsarbeten eller skogsbränder, har du antagligen redan sett hydroseeding, eller hydromulching som det också kallas, på din radar. Och det är lätt att förstå varför - hydroseeding är snabbt och kostnadseffektivt...